GDPR Privacy Policy

Algemeen

De AVG /GDPR is een nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en GDPR.

Huisartsenpraktijk Katharina

In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bv de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

Door het gebruik van de website/agenda laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Volgende gegevens worden verzameld bij de website: achternaam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, geboortedatum, gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: het aanmaken/inloggen van uw account, het inplannen van een afspraak, vlotte werking/beheer van de praktijk. Deze zijn een wettelijke verplichting om onze praktijk draaiende te houden.

De plichten van de huisartsenpraktijk

Dr. Laurence Viaene, Praktijk Katharina, Sint Katrienplein 1, 8520 Kuurne is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  •          voor zorgverlening
  •          voor doelmatig beheer en beleid
  •          voor voorlichting

We letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website/praktijk.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden (geen marketing)

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren  door uw zorgverlener (mondelinge toestemming, inlezen ID)

Alle medewerkers binnen onze praktijk en bedrijven waarmee we werken hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 30 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is.

Uw rechten als betrokkenen

U heeft de volgende rechten:

  •  Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  •   Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover dat de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
  •  Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  •   Het recht om gedeeltelijke vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  •  Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  •  Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken aan Dr. Laurence Viaene.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons (specialisten, labo, apotheek), of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Onze medewerkers van de praktijk, alsook de bedrijven waarmee we samenwerken hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan (zwijgplicht).

Uitwisseling van gegevens

De geïnformeerde toestemming van de patiënt om gezondheidsgegevens te delen, regelt louter de uitwisseling van deze gegevens via eHealth en Vitalink. Als u toestemming geeft, komen uw persoonlijke gegevens centraal beschikbaar en kunnen ze enkel geraadpleegd worden door een zorgverlener met een therapeutische relatie. Wordt de toestemming door u ingetrokken, dan wordt de gedeelde informatie van het platform verwijderd. Voor patiënten die deze toestemming niet gegeven hebben, blijft de mogelijkheid bestaan om medische informatie met behandelende artsen uit te wisselen via andere beveiligde wegen (mondeling, schriftelijk of digitaal)

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Dit kan door u persoonlijk overgedragen worden, maar ook per post of digitaal (niet per mail).

Inzage, wijziging en verwijderen van uw gegevens: vragen of klachten

Heeft u een vraag of een klacht of wil u uw gegevens laten aanpassen? Dan kan u ten allen tijde contact met ons opnemen.

Contact

Praktijk Katharina, Sint Katrienplein 1, 8520 Kuurne, 056/30.66.09

Praktisch

Praktisch houdt de nieuwe GDPR wetgeving in dat wij omwille van de bescherming van de persoonsgegevens geen voorschriften, medische verslagen of labo-resultaten mogen klaarleggen op een onbewaakte plaats. Dit om de privacy van uw medische gegevens te kunnen blijven garanderen.

Voorschriften

Dus hou hiermee rekening dat wanneer u op consultatie langskomt, u voldoende voorschriften vraagt. Zo kunnen wij storingen omwille van het ophalen van voorschriften tijdens de raadplegingen beperken.

Labo-resultaten

Ook mogen labo-resultaten niet meer worden doorgemaild, een kopij kan na telefonisch afspreken wel steeds worden opgehaald tijdens de kantooruren.

Het is best steeds contact op te nemen met dr. Laurence Viaene voor een bespreking van de resultaten.

U kan wel zelf inloggen op het Cozo-platform drie dagen nadat de bloedstalen werden afgenomen. Via de website van Labo Bruyland kan u gemakkelijk op het online gegevensplatform inloggen.